Kulturvägar i Skåne

Hösten 2018 kommer personal från Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne att inventera samtliga statliga vägar i syftet att peka ut kulturvägar i Skåne på uppdrag av Trafikverket.

Under projektet kommer våra projektgrupper att köra cirka 800 mil och studera det statliga vägnätet för att peka ut kulturvägar. En kulturväg återspeglar en historisk tidsepok i samhällsutvecklingen och tillsammans med andra kulturvägar ger en bred och trovärdig bild av vårt lands väghistoriska- och vägtekniska utveckling från forntid till nutid. En kulturväg omfattar flera olika värden som ska värnas, utvecklas och stärkas.

Projektgrupperna från Regionmuseet består av arkeologer och landskapsvetare som utför inventeringen av kulturvägar efter en helt ny metod som Trafikverket tagit fram tillsammans med externa konsulter. Målet med inventeringen är att få fram ett gemensamt nationellt kunskapsunderlag som är verksamhetsanpassat och uppföljningsbart.

Ser ni en bil från Regionmuseet med en orange varningsljus på taket som kör sakta på vägarna så håll ut och kör om försiktigt, de gör ett viktigt arbete.