Ta vara på kulturens kraft för att utveckla Kristianstad!

Regionmuseets chef Anna Hansen och chefen för Kristianstads konsthall, Marika Reuterswärd har tillsammans med 7 andra chefer för lokala kulturinstitutioner skrivit en debattartikel om kulturens roll i utvecklingen av Kristianstad.

I den klassiska frågan om huruvida glaset är halvtomt eller halvfullt har den senaste tidens debatt om Kristianstads centrum dominerats av att glaset, eller i det här fallet centrum, är halvtomt. Vi menar dock att centrum är halvfullt och har goda möjligheter att fyllas på för att bli helt fullt.

Redan idag är kulturutbudet brett med exempelvis Regionmuseets och Kristianstads konsthalls utställningar, föreläsningar och program, Kulturkvarterets konserter och författarbesök, biblioteket med sitt uppdrag kring information och litteratur, musikskolan med kursverksamheten, teaterns gästspel och musikaler, utbudet för barn och unga på Kulturhuset Barbacka och dessutom ett rikt föreningsliv med många arrangemang.

Med dessa centralt belägna kulturinstitutioner har Kristianstad stor potential att ytterligare stärka dragkraften. Förutom detta har centrum i Kristianstad även stora kulturhistoriska värden genom sin rika och väl synliga historia, liksom konstnärliga värden genom all offentlig konst. Kring staden finns dessutom både kultur- och naturmiljöer som lyfts fram genom olika aktiviteter som lockar människor att uppleva och upptäcka.

Många av Kristianstads kulturinstitutioner har vilja och stor potential att göra ännu mer. De är bestående och långsiktiga i sitt arbete och ger därför liv åt staden året om, till skillnad från tillfälliga satsningar på event och festivaler som gör att staden lever upp under ett par dagar för att sedan återgå till en stilla vardag. Dessa event lyfter fram staden, skapar aktivitet och engagemang, men genom kulturinstitutionerna har Kristianstad en stabil och långsiktig grund.

Nu, när centrum av Kristianstad är inne i en omvandling, är det ett ypperligt tillfälle att lyfta upp institutionernas verksamhet ännu mer och profilera sig som en kulturstad, en stad man gärna åker till för fantastiska upplevelser, en stad man bosätter sig i för att det är ett brett och varierat utbud som bidrar till livskvalitet, social sammanhållning och ekonomisk tillväxt.

Problem med ordning och säkerhet i staden ska inte underskattas, men dessa problem måste man angripa från många olika håll, där kulturen redan i dagsläget arbetar förebyggande genom att ständigt ha fokus på inkludering och sammanhållning i samhället.

Även när man ser på omvandling av städer eller områden internationellt, har kulturen ofta spelat en stor roll för att få dessa platser att leva upp. Innan man etablerade Tate Modern på Bankside i London var det ett nedgånget och slitet område med hög kriminalitet. Nu är där vackra promenadstråk, massor av caféer, små butiker och bostäder. I Bilbao var etablerandet av Guggenheim-museet en faktor som i hög grad hjälpte till i omvandlingen från en stad i hopplöshet efter nedlagda industrier till ett nav i konst- och kulturlivet internationellt.

Vi förespråkar inte en ny stor institution, utan i stället att de befintliga institutionerna inkluderas i debatten. En stad är mer än bara butiker och caféer! Med tomma lokaler kommer också möjligheter för de institutioner som finns att utveckla nya aktiviteter och verksamheter.

I dagsläget hittar drygt en halv miljon besökare till våra kulturinstitutioner årligen. Det bidrar till liv och rörelse också efter butikernas öppettider, men också till att locka besökare till Kristianstad som konsumerar hotell, mat och annat. Hjälps vi åt att lyfta fram kulturen och sätter målet till en miljon besökare bidrar vi än mer till liv i staden alla veckans dagar.

Anna Hansen
museichef Regionmuseet

Ulrika Cedell
förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Kristianstads kommun

Bengt Ericsson
rektor Musikskolan

Helen Ortman
verksamhetschef Kulturkvarteret

Magdalena Jeppson
bibliotekschef

Lina Campbell
enhetschef Kulturhuset Barbacka

Marika Reuterswärd
Konsthallschef

Ossi Tauriainen
scenchef, Kristianstads teater

Susanne Rydén
vd Musik i Syd

Foto

Kristianstads kommun – Cecilia Sandén.